Gruppelivsforsikring | Nyttig informasjon om gruppelivsforsikring
Publisert: 08.04.2020

Nyttig informasjon om gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Livsforsikring Forsikring

Er du på leting etter et godt tilbud på gruppelivsforsikring for bedriften din? Da kan det lønne seg å innhente tilbud fra flere forskjellige forsikringsselskaper, slik at du kan sammenligne priser og vilkår før du bestemmer deg.

På denne måten sparer du mer tid og penger enn om du henvender deg direkte til et tilfeldig forsikringsselskap som tilbyr gruppelivsforsikring.

Et stort antall anerkjente forsikringsselskaper tilbyr bedrifter gunstige gruppelivsforsikringer, og noen av disse er Gjensidige, Tryg og If.

Hva er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er en type livsforsikring som tegnes kollektivt av en bestemt gruppe personer. Det kan for eksempel være arbeidstakere i en bedrift eller medlemmer av et forbund eller en yrkesorganisasjon.

Gruppelivsforsikring ble innført i Norge i 1956, og er langt rimeligere enn individuelle livsforsikringer. En gruppelivsforsikring gir de ansattes etterlatte en ekstra økonomisk trygghet dersom den forsikrede skulle omkomme.

Ideen bak denne forsikringstypen er at de fleste familiers økonomi er avhengig av to inntekter. Uten en livsforsikring vil avdødes ektefelle i mange tilfeller ikke kunne klare seg økonomisk, og i verste fall måtte selge boligen. Dette vil være en ekstra belastning for familien i en allerede vanskelig periode.

Bedrifter som tilbyr gruppelivsforsikring for sine ansatte, viser at de bryr seg om sine arbeidstakere og deres familier, og opplever derfor oftere lojal og stabil arbeidskraft.

Hva dekker en gruppelivsforsikring?

Det er store variasjoner i vilkår og utbetalingsbeløp når det gjelder gruppelivsforsikringer. Derfor er det viktig å lese forsikringsavtalene nøye før man bestemmer seg.

En gruppelivsforsikring dekker de ansatte i bedriften alle dager hele døgnet. Om arbeidstakeren skulle omkomme i en ulykke eller dø brått av sykdom, er uvesentlig. Uansett vil den forsikredes etterlatte (fortrinnsvis ektefellen, men eventuelt også samboer eller partner) få utbetalt en engangssum fra forsikringsselskapet.

En gruppelivsforsikring har ingen egenandel. Engangsbeløpet er en skattefri ytelse.

Om gruppelivsforsikringens utbetalingsstørrelse

Dersom en av bedriftens ansatte dør, vil gruppelivsforsikringen gi en økonomisk trygghet til den ansattes familie i en vanskelig tid.

Forsikringssummen som utbetales til ektefellen, samboeren eller partneren beregnes vanligvis med utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (G). Pr. april 2019 er 1 G
96.883,- og grunnbeløpet oppjusteres årlig i mai måned.

Bedrifter velger selv gruppelivforsikringens utbetalingsstørrelse, og vanligvis er laveste størrelse på engangsutbetalingen 10 G. Mange bedrifter velger imidlertid denne forsikringstypen med en utbetaling på 30 G til de etterlatte. Maksimalt utbetalingsbeløp som kan tilbys av enkelte forsikringsselskaper i dag er 80 G.

Tilleggsytelser

I tillegg til hovedforsikringen som gir ektefellen en engangsutbetaling ved dødsfall, kan man også velge at forsikringen skal gjelde dersom den ansatte skulle bli ufør.

Dette gir en ekstra økonomisk trygghet for både den ansatte og vedkommedes familie. Velger bedriften gruppelivsforsikring og uføreforsikring vil den ansatte få utbetalt erstatning i form av et engangsbeløp.

Det kreves vanligvis at den ansatte blir minst 50% ufør før engangsbeløpet blir utbetalt av forsikringsselskapet. I tillegg er det ofte et krav om at uførheten må ha vart sammenhengende i minst to år.

Som regel gjelder en uføreforsikring frem til den ansatte fyller 60 år.

Bedrifter har også mulighet for å velge ektefelletillegg, barnetillegg og forsørgertillegg for barn opptil 21 år. Dette er engangsbeløp som utbetales i tillegg til hovedforsikringen og den eventuelle uføreforsikringen.

Det er viktig å merke seg at vilkårene og tilleggsytelsene varierer fra selskap til selskap. Derfor bør man bruke tid på å lese hele forsikringsdokumentet nøye før man inngår avtalen.

Opphør av gruppelivsforsikring

En gruppelivsforsikring opphører vanligvis når ansettelsesforholdet avsluttes, eller når arbeidstakeren fyller 67 år. Enkelte forsikringsselskaper tilbyr imidlertid gruppelivsforsikring for arbeidstakere helt til de fyller 70 år.

Den enkelte arbeidstaker kan i de fleste tilfeller velge å fortsette med gruppelivsforsikringen når ansettelsesforholdet slutter. Da må imidlertid vedkommende betale forsikringspremien selv.

Skatteregler for gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringspremien betales av bedriften, og premien legges til den ansattes lønn. Den er dermed skattepliktig. Det foretas forskuddstrekk på premiebeløpet, og det beregnes dessuten arbeidsgiveravgift av beløpet.

Bedriftens gruppelivsforsikring er fradragsberettiget.

Engangserstatningen som utbetales til den avdødes ektefelle, er som nevnt skattefri. Er det andre enn ektefellen (eventuelt samboer eller partner) som får utbetalt erstatningssummen, vil det utløse arveavgift.

Hva er forskjellen på gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring? 

Bedrifter er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. En yrkesskadeforsikring gir arbeidstakere økonomisk trygghet dersom de skulle skade seg på jobben eller pådra seg en yrkessykdom.

Skaden eller sykdommen må imidlertid ha klar sammenheng med arbeidsstedet, og den må ha oppstått i arbeidstiden for at den ansatte skal kunne få utbetalt erstatning.

En gruppelivsforsikring derimot har ingen begrensninger med hensyn til tid og sted.

Denne forsikringsformen gir erstatning til etterlatte ved den ansattes dødsfall, og eventuelt også ved uførhet. Den forsikrede er dermed også dekket på fritiden og i ferier, noe som ikke er tilfelle med en yrkesskadeforsikring.

Velger bedriften gruppelivsforsikring med uførhet som tilleggsytelse, vil arbeidstakeren være bedre forsikret enn om bedriften kun velger den pålagte yrkesskadeforsikring. Dette er et gode som bidrar til å gjøre bedriften mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Hva koster en gruppelivsforsikring?

Det er store variasjoner i prisen på gruppelivsforsikringer. Som de fleste vet, avhenger prisen på forsikringer av hvor god dekning man foretrekker. Jo bedre forsikringsvilkår en ønsker for sine ansatte, jo høyere blir forsikringspremien. Velger man gruppelivsforsikring sammen med uføreforsikring for ansatte, vil dette naturlig nok koste mer enn om man kun velger gruppeliv. Andre tilleggsvalg kan også trekke prisen oppover.

De aller fleste forsikringsselskaper vil spørre etter en helseerklæring for bedriftens ansatte. Dette skjer på et tidlig tidspunkt når bedriften ønsker å få et pristilbud på gruppelivsforsikring.

Dersom noen av bedriftens ansatte har spesielle helseutfordringer, kan dette påvirke prisen.

Også ønsket størrelse på utbetalingsbeløpet til avdødes ektefelle vil påvirke prisen på gruppelivsforsikringen.

Det lureste man kan gjøre, er å innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper og sammenligne prisnivået og vilkårene.

Akkurat den jobben gjør vi helt kostnadsfritt og uforpliktende for din bedrift.