Livsforsikring | Nyttig informasjon om livsforsikring | 🟡Forsikring 2021 🟡
Publisert: 08.04.2020

Nyttig informasjon om livsforsikring

Livsforsikring Personforsikring Forsikring

En livsforsikring omtales også for en dødsrisikoforsikring, og gir en økonomisk trygghet for de etterlatte dersom du skulle falle fra. Det kan være godt å vite at hvis noe skulle hende deg, vil din familie slippe å ha økonomisk bekymringer.

En livsforsikring gir din familie en erstatning i form av en skattefri engangsutbetaling, og vil sikre at dine nærmeste har råd til å bli boende i huset eller leiligheten deres.

Hva koster en livsforsikring?

Det er svært store prisvariasjoner på livsforsikring, både når det gjelder hvilket forsikringsselskap du henvender deg til og din egen helse, levevaner og alder.

Husk at kjøp av livsforsikring krever generelt god helse når forsikringsavtalen inngås. Det er vanlig å sende inn en legeattest eller en elektronisk helseerklæring til forsikringsselskapet. Grunnprisen på en livsforsikring beregnes ut fra alder, utdannelse og din ønskede forsikringssum. Jo høyere alder, desto dyrere blir livsforsikringen.

Kan alle tegne livsforsikring?

Vanligvis kan personer i aldersgruppen mellom 18 – 67 år tegne livsforsikring. Det forekommer imidlertid variasjoner mellom de ulike forsikringsselskapene når det gjelder alderskravet.

Det er store variasjoner mellom forsikringsselskapene når livsforsikringen opphører. Hos noen selskaper opphører forsikringen når du fyller 75 år, mens andre aktører gir deg rett til å beholde forsikringen frem til du fyller 80 år.

Behovet for livsforsikring

Personer med forsørgeransvar bør vurdere å tegne en forsikring. Dersom du lever i et parforhold, bør både du og din ektefelle eller samboer tegne hver deres livsforsikring.

Det er vanlig å tegne en forsikring som skal kunne dekke den totale gjelden dere måtte ha. Det er også mulig å inngå en avtale om høyere erstatningssum, men maksimal utbetalingssum på livsforsikringer er ofte fastsatt til 8 millioner kroner.

Når utbetales forsikringssummen?

Forsikringssummen utbetales vanligvis når dødsfallet har inntruffet, og forsikringsselskapet har mottatt en melding om kravet. Det er vanlig at man må vedlegge dødsattest skifte-/ uskifteattest og eventuelt et testamente. I tillegg må man sende kopi av legitimasjon til forsikringsselskapet før oppgjøret kan gjennomføres.

Hvem får utbetalt pengene?

Vanligvis er det din ektefelle eller samboer som vil få pengene utbetalt, men du kan bestemme selv om du ønsker at erstatningsbeløpet skal bli utbetalt til andre i familien – for eksempel til barnet ditt.

Dersom dødsfallet skyldes selvmord, vil forsikringssummen bli utbetalt etter 12 måneder fra dødsdagen.

Øvrig

Hvis du har gruppelivsforsikring gjennom jobben, bør du undersøke hvor stor forsikringssummen er. I mange tilfeller er dette en tilstrekkelig forsikring om du skulle falle fra.

Det er også viktig å nevne at en rekke yrkesorganisasjoner og næringslivsorganisasjoner har svært gunstige kollektive avtaler på livsforsikring for sine medlemmer. Også i dette tilfellet anbefales det å sjekke hvor høy dekningen er, og eventuelt supplere med en ekstra livsforsikring privat.